Logo

Powiat wołomiński

Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej

ul. Powstańców 8, 05-200 Wołomin

Strona www

BIP urzędu

22 346-12-15

Aktualności

Modernizacja EGiB w gm. Radzymin, pow. wołomiński
2024-06-11

W związku z rozpoczęciem prac związanych z modernizacją ewidencji gruntów i budynków w powiecie wołomińskim dla 5 obrębów w gminie Radzymin:

Ciemne, Sieraków, Dybów Kolonia, Stary Janków, Nowy Janków

geodetów wykonujących prace geodezyjne na w/w obrębach, a w szczególności prace prawne tj. podziały, ustalenia/wznowienia/wyznaczenia granic, rozgraniczenia, rozpoczęte lub zgłoszone, prosi się o koordynację z Wykonawcą modernizacji.

Wykonawca modernizacji: Okręgowe Przedsiębiorstwo Geodezyjno – Kartograficzne w Koszalinie Sp. z o.o., ul Zwycięstwa 140, 75-613 Koszalin

Kierownicy prac:

Tomasz Wołoszyn - tel. 605962568, t.woloszyn@opgk.koszalin.pl

Karolina Bartoszewska - tel. 600854195,karolina.bartoszewska@opgk.koszalin.pl

Planowane zakończenie: 28 listopada 2024 roku.

Dariusz Maślany


Wyłożenie projektu modernizacji obrębu Ostrowik, gmina Poświętne
2024-01-10

Wydział Geodezji i Kartografii informuje, że w terminie od dnia 5 do 23lutego 2024 roku w siedzibieStarostwa Powiatowego w Wołominie przy ul. Powstańców8/10, wejście B na korytarzu I piętro przypok. nr 16 i 17od poniedziałku do piątkuw godz. od 8:30 do 15:00 zostanie wyłożony do wglądu osób fizycznych, osób prawnych i jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, projekt operatu opisowo – kartograficznego modernizacji ewidencji gruntów i budynków dla obrębu Ostrowik, gmina Poświętne.
Projekt operatu opisowo-kartograficznego będzie również podlegał udostępnieniu w podanym terminie za pomocą środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawyz dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2020 r. poz.344) na stronie internetowej pod adresem https://wolominski.e-mapa.net/.
Każdy czyjego interesu prawnego dotyczą dane ujawnione w projekcie operatu opisowo – kartograficznego, może w okresie wyłożenia projektu do wglądu zgłaszać uwagi do tych danych.
Niestawienie się w terminie i miejscu określonym w zawiadomieniu nie stanowi przeszkody do kontynuowania postępowania w sprawie modernizacji ewidencji gruntów i budynków.
Informuję o konieczności przedstawienia dokumentu potwierdzającego tożsamość. W imieniu osób nieobecnych mogą występować odpowiednio pełnomocnicy. W przypadku współwłaścicieli, małżeńskiej wspólności ustawowej – uczestnikami postępowania są wszystkie strony.

STAROSTA WOŁOMIŃSKI
Adam Lubiak


Modernizacja ewidencji gruntów i budynków, obręb Ostrowik, gmina Poświętne
2023-08-16

W związku z rozpoczęciem prac związanych z modernizacją ewidencji gruntów i budynków w powiecie wołomińskim
obręb 0016 - Ostrowik, gmina Poświętne
geodetów wykonujących prace geodezyjne na w/w obrębie, a w szczególności prace prawne tj. podziały, ustalenia/wznowienia/wyznaczenia granic, rozgraniczenia, rozpoczęte lub zgłoszone,
prosi się o koordynację z Wykonawcą modernizacji.
Wykonawca modernizacji: OPEGIEKA Sp. z o.o., ul Aleja Tysiąclecia 11, 82-300 Elbląg
Kierownicy prac:
Tomasz Cier - tel. 502712685, tomasz.cier@opegieka.pl
Jarosław Kurowski - tel. 669977858, jaroslaw.kurowski@opegieka.pl
Planowane zakończenie: 5 grudnia 2023 roku.


Konwersja baz dla Gminy Radzymin
2023-06-26

W związku z przygotowaniem baz do konwersji danych GESUT i BDOT500 do nowych struktur proszę o wstrzymanie przekazywania wyników prac geodezyjnych z obszaru gminy Radzymin w dniach 27-28 czerwiec 2023 r.


Czasowe wstrzymanie zgłaszania prac geodezyjnych
2022-12-29

W związku ze zmianą cennika za udostępnianie materiałów państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego: Obwieszczenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 31 października 2022 r. w sprawie ogłoszenia obowiązujących od dnia 1 stycznia 2023 r. stawek opłat za udostępnianie materiałów państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego zgłaszanie i rejestracja prac geodezyjnych zostanie chwilowo wstrzymane 30 grudnia 2022 r. o godzinie 9:00. Prace zgłoszone wcześniej, ale nieopłacone do tej godziny, zostaną skasowane. Wznowienie zgłaszania prac nastąpi 1.01.2023r. natomiast uruchomienie możliwość opłacenia i rejestracja w ośrodku planowane jest na dzień 2 stycznia 2023 r. już z nowym cennikiem.
Opłata za zgłoszenie pracy geodezyjnej o powierzchni 1 ha w 2023 roku wyniesie 120,34 zł.