Aktualności

Czasowe wstrzymanie zgłaszania prac geodezyjnych 2022-12-29
W związku ze zmianą cennika za udostępnianie materiałów państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego: Obwieszczenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 31 października 2022 r. w sprawie ogłoszenia obowiązujących od dnia 1 stycznia 2023 r. stawek opłat za udostępnianie materiałów państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego zgłaszanie i rejestracja prac geodezyjnych zostanie chwilowo wstrzymane 30 grudnia 2022 r. o godzinie 9:00. Prace zgłoszone wcześniej, ale nieopłacone do tej godziny, zostaną skasowane. Wznowienie zgłaszania prac nastąpi 1.01.2023r. natomiast uruchomienie możliwość opłacenia i rejestracja w ośrodku planowane jest na dzień 2 stycznia 2023 r. już z nowym cennikiem.
Opłata za zgłoszenie pracy geodezyjnej o powierzchni 1 ha w 2023 roku wyniesie 120,34 zł.

Wyjaśnienie GUGiK dotyczące poprawiania operatów przyjętych do PZGiK 2021-09-28
21 września 2021 r. Główny Geodeta Kraju Waldemar Izdebski wystosował do wszystkich Starostów/Prezydentów Miast pismo KN.540.33.2021 dotyczące praktyk poprawiania przyjętych do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego operatów technicznych.
W treści pisma Główny Geodeta Kraju wskazał, że takie działanie jest niezgodne z prawem. Przyjęcie operatu technicznego do zasobu kończy proces wykonania pracy geodezyjnej i po tym czasie nie można dokonywać w nim żadnych zmian. Jeżeli po przyjęciu do zasobu w operacie zostaną stwierdzone jakiekolwiek błędy lub omyłki, to ich poprawa może nastąpić jedynie poprzez zgłoszenie i realizację nowej pracy geodezyjnej.

Pismo GGK KN.540.33.2021 z dn. 21.09.2021 - operat techniczny postać elektronicznamoderniacja obrębu Wiktorów, gmina Radzymin 2021-06-17
W związku z pracami związanymi z modernizacją obrębu 0019 - Wiktorów, osoby wykonujące opracowania prawne - podziały, ustalenia granic, rozgraniczenia, rozpoczęte lub zgłoszone na w/w obrębach należy koordynować z firmą wykonującą modernizację:
Firma: WPG S.A.
Jednocześnie informuję, iż osobami, które ze strony WPG S.A. będą do kontaktu z Państwem będą następujące osoby:
1. Justyna Lasota-Kijora p33@wpg.com.pl , Tel. (22) 300 07 14,
2. Magdalena Dróżdż – p33@wpg.com.pl , Tel. (22) 300 07 14 ,
3. Paulina Zach- p.zach@wpg.com.pl , Tel. Kom. 501 749 544 , Tel. (22) 621 44 61 wew. 272
Planowane zakończenie: listopad 2021 r.

Plebiscyt „Najlepszy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej szczebla powiatowego w roku 2020” – rozstrzygnięty 2021-04-01
Pleiscyt na najlepszy ośrodek rozstrzygnięty.

Na Wołomin zagłosowało aż 15 Wykonawców.

PRZEKAZYWANIE OPRACOWAŃ PRAWNYCH PRZEZ EPODGIK 2020-09-03
Informujemy, że uruchomiliśmy możliwość przekazywania opracowań prawnych zgłoszonych po 22 sierpnia 2020r. drogą elektroniczną przez system ePODGiK

INFORMACJA GŁÓWNEGO GEODETY KRAJU W SPRAWIE PRAKTYKI ZAWODOWEJ 2020-08-03
W związku z ustawą z dnia 16 kwietnia 2020 r. o zmianie ustawy– Prawo geodezyjne i kartograficzne oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2020 r. poz. 782), od dnia 31 lipca 2020 roku następuje m.in. zmiana przepisu art. 44b ust. 5 ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne. Zgodnie z nowym brzmieniem art. 44 ust. 5 dzienniki praktyki zawodowej wydaje, na wniosek osoby zainteresowanej, Główny Geodeta Kraju. W związku z powyższym wnioski o wydanie dzienników praktyki zawodowej od dnia 31 lipca 2020 r. należy składać do Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii, ul. Wspólna 2, 00-926 Warszawa.

Informacja dotycząca formatu przekazywanych plików do PZGiK Wołomin 2020-06-10
Od 15 czerwca 2020r do wszystkich prac geodezyjnych złożonych do weryfikacji należy dołączyć pliki danych wygenerowane z roboczej bazy danych, o której mowa w § 63 ust. 1 pkt 2, i zapisane na nośniku informatycznym zgodnie ze schematami GML określonymi w przepisach wydanych odpowiednio na podstawie art. 19 ust. 1 pkt 6, 7, 9, 10 oraz art. 26 ust. 2 ustawy lub zapisane w innym formacie uzgodnionym między wykonawcą a organem prowadzącym PZGiK.

Dopuszcza się dołączenie uzupełnionego pliku różnicowego otrzymanego z PODGiK, bądź pliku wsadowego, opracowanych w programie GEOMAP.

Podstawa prawna:
Art 71.6 rozporządzenia w sprawie standardów technicznych.....


modernizacja ewidencji gruntów dla obrębu Nadma Gmina Radzymin 2020-05-25

W związku z pracami związanymi z modernizacją obrębu:
0013 - Nadma,
osoby wykonujące opracowania prawne - podziały, ustalenia granic, rozgraniczenia, rozpoczęte lub zgłoszone na w/w obrębie należy koordynować z firmą wykonującą modernizację:

Firma: InterTIM Sp. Z o.o.
Kierownik prac geod. i kartograficznych: Marzena Stawiecka
Wykonawca prac geodezyjnych: Renata Kaszuba

tel. 605 907 700

e-mail: intertim@intertim.pl

data rozpoczęcia: 12-05-2020r.
planowane zakończenie: 10-12-2020r


ZMIANA GODZIN PRACY - STAROSTWO POWIATOWE W WOŁOMINIE 2020-04-30
Zgodnie z zarządzeniem Starosty Wołomińskiego Nr 120.93.2020 z dnia 30 kwietnia 2020 r.
zostają zmienione godziny pracy Wydziału Geodezji i Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej.

Poniedziałek 8:00 - 17:00,

Wtorek, Środa, Czwartek 8:00 - 16:00,

Piątek 8:00 - 15:00


ZMIANA GODZIN PRACY W DNIACH 14.04 - 30.04 2020-04-09

Zgodnie z zarządzeniem Starosty Wołomińskiego Nr 120.75.2020 z dnia 9 kwietnia 2020 r.
z uwagi na stan epidemii od dnia 14 kwietnia 2020 r. do dnia 30 kwietnia 2020 r.
Starostwo czynne będzie w godzinach od 8.00 do 15.00.


Podpiywanie operatów profilem zaufanym 2020-04-06
W związku z uruchomieniem operatu elektronicznego informujemy, że podpis można złożyć poprzez profil zaufany.
Aby odczytać podpisany plik xml proszę postąpić identycznie jak przy podpisywaniu.

Podpisywanie/odczytywanie dokumentów przez profil zaufany.


Informacja dotycząca przyjmowania operatów elektronicznych 2020-04-03
Informuję, że:

W związku z ogłoszonym stanem epidemii, z dniem 03.04.2020 r. do jego odwołania zostanie wstrzymana możliwość osobistego złożenia operatu technicznego w tutejszym Powiatowym Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej.
Operaty należy przesyłać za pośrednictwem operatora pocztowego, albo innego podmiotu świadczącego odpowiednie usługi.
Jednocześnie informuję, że zostaje uruchomiona możliwość przekazywania operatów technicznych za pośrednictwem serwisu epodgik.pl. W celu uruchomienia usługi należy przesłać na adres email deklaracje@powiat-wolominski.pl oczekiwanie uruchomienia takiej funkcji, w której powinna znaleźć się informacja o posiadaniu podpisu elektronicznego. Przekazane za pośrednictwem serwisu epodgik.pl (bez podpisu elektronicznego) operaty techniczne, muszą być jednocześnie przekazane jako podpisane elektronicznie np. na dedykowany adres email: operat@powiat-wolominski.pl

W szczególnych przypadkach, po uzgodnieniu, możliwe jest pozostawienie operatu technicznego w formie papierowej w przypadku jednoczesnego dostarczania/odbioru dokumentacji związanej z uwierzytelnieniem.
Operaty techniczne, dostarczone jako dokumenty podpisane elektroniczne, po pozytywnej weryfikacji, zostaną w sposób automatyczny przyjęte i zaewidencjonowane jako materiał państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego.
W przypadku braku przesłania operatu podpisanego elektronicznie nie zostanie on poddany weryfikacji, a do wykonawcy zostanie zwrotnie przesłana informacja dotycząca braku formalnego polegającego na niepodpisaniu przekazanej dokumentacji. Po jej podpisaniu i dostarczeniu opracowanie zostanie poddane weryfikacji, której pozytywny wynik oznacza jej przyjęcie do zasobu, a następnie zaewidencjonowanie.
Na dzień dzisiejszy możliwość przekazywania w sposób elektroniczny operatów technicznych zostaje uruchomiona jedynie dla prac dotyczących 1 zakresu uprawnień zawodowych (art. 43 pkt 1 ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne), dla których w których skład operatu nie wchodzą dokumenty sporządzone w sposób tradycyjny (analogowy), przetworzone do postaci skanów (kopii).
Do wszystkich przekazywanych operatów w celu uproszczenia należy dołączać, nie stanowiący części operatu, wypełniony wniosek o uwierzytelnienie, z podaniem adresu poczty elektronicznej. Procedura uwierzytelnienia została opisana we wcześniejszej informacji.
Dla opisanych prac (głównie mapy do celów projektowych, inwentaryzacje powykonawcze obiektów budowlanych) po zaewidencjonowaniu operatu, na wskazany przez wykonawcę adres email zostanie przekazany, w postaci pliku pdf, obraz obejmujący zaktualizowaną wynikami pracy mapę zasadniczą w celu porównania przez wykonawcę z docelową treścią mapy wynikowej oraz przygotowania dokumentów do uwierzytelnienia. Procedura uwierzytelnienia została przedstawiona we wcześniejszej informacji.
Przypominam o konieczności odpowiedniego zredagowania pliku operatu technicznego.
Mając na uwadze obecne zaplecze kadrowe pionu geodezji informuję, że czas oczekiwania na czynności związane z przyjmowaniem wyników opracowań do zasobu mogą ulegać wydłużeniu. Z uwagi na istniejącą sytuację, w celu optymalizacji pracy Państwa oraz funkcjonowania PODGiK, w związku z utrudnieniami w organizacji obsługi, mających wpływ na możliwą częstotliwość wizyt prosimy o przygotowanie w ramach jednej wizyty wszystkich dokumentów do złożenia, oraz samodzielną realizację niezbędnych czynności.

W ramach wizyty nie przewiduje się bezpośredniego kontaktu z pracownikami Starostwa.

Marcin Sosiński
geodeta powiatowy


ZMIANA GODZIN PRACY - STAROSTWO POWIATOWE W WOŁOMINIE 2020-03-27

Zgodnie z zarządzeniem Starosty Wołomińskiego Nr 120.66.2020 z dnia 27 marca 2020 r.
z uwagi na stan epidemii od dnia 30 marca 2020 r. do dnia 10 kwietnia 2020 r.
Starostwo czynne będzie w godzinach od 8.00 do 15.00.


ZMIANA GODZIN PRACY - STAROSTWO POWIATOWE W WOŁOMINIE 2020-03-19

Zgodnie z zarządzeniem Starosty Wołomińskiego Nr 120.55.2020 z dnia 18 marca 2020 r.
z uwagi na stan zagrożenia epidemiologicznego od dnia 19 marca 2020 r. do dnia 27 marca 2020 r.
Starostwo czynne będzie w godzinach od 8.00 do 15.00.


Dostarczanie dokumentacji geodezyjnej do PODGiK Wołomin 2020-03-19
Informuję o zasadach obowiązujących przy składaniu operatów technicznych, składaniu i odbieraniu dokumentów w zakresie uwierzytelnienia.

Składanie i odbieranie dokumentacji będzie się odbywać bez udziału pracownika Starostwa, w opisany poniżej sposób.
Nie dopuszcza się przemieszczania osób przynoszących/odbierających dokumentację poza obrębem klatki schodowej w obrębie parteru i pokoju nr 1.
Zasady obowiązują do odwołania. Realizacja tych czynności możliwa jest jedynie poprzez wcześniejsze umówienie telefoniczne tel. (022)346-12-15 (na określoną godzinę).
Wszelkie dokumenty pozostawiane mogą być wyłącznie w przygotowanych pojemnikach w pokoju nr 1 (na parterze).
Nie dopuszcza się pozostawiania dokumentacji w innych miejscach.
Dokumentacja nie powinna być opakowana w foliowe „koszulki”, a posiadająca teczki powinna być pozostawiana jako spięta, na teczce.
Złożona dokumentacja przechodzić będzie kilkudniową kwarantannę.
Pozostawiając dokumentację do uwierzytelnienia, na wniosku o uwierzytelnienie należy obowiązkowo wpisać adres e-mail, na który zostanie przesłany Dokument Obliczenia Opłaty.
Po dokonaniu opłaty, należy przesłać stosowną informację na adres email podgik@powiat-wolominski.pl (w tytule nr. opracowania oraz słowo „uwierzytelnienie”), co umożliwi sprawną obsługę czynności ze strony ośrodka.
Po dokonaniu uwierzytelnienia zostanie przekazana (e-mail/telefon) stosowna informacja z ośrodka o przygotowaniu dokumentacji.
Dokumentacja zostanie przygotowana jako wyłożona do obioru w pokoju nr 1, z kopią wniosku o uwierzytelnienie, na którym należy pokwitować własnym długopisem jej odbiór.
Wydanie dokumentacji odbywać się będzie bez udziału pracownika Starostwa.
Analogiczne do powyższych zasady dotyczą odbioru dokumentacji, która uzyskała negatywny wynik weryfikacji oraz jej ponownego składania.
Powyższe zasady mają na względzie uproszczenie proceduralne, przy zachowaniu odpowiednich zasad w okresie zagrożenia epidemiologicznego.
Prosimy o ich uszanowanie i dostosowanie się, w celu umożliwienia zachowania funkcjonowania procedur związanych z przyjmowaniem wyników opracowań do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego.
Marcin Sosiński
geodeta powiatowy

Przesyłanie operatów w wersji elektronicznej w systemie epodgik 2020-03-16
Z uwagi na obecne ograniczenia w bezpośredniej obsłudze wykonawców prac geodezyjnych oraz interesantów, na czas utrudnień, zostanie uruchomiona w uproszczonej formie, dla wszystkich zarejestrowanych w serwisie epodgik.pl dla obszaru powiatu wołomińskiego wykonawców prac, możliwość przekazywania operatów technicznych w ich zeskanowanej formie za pośrednictwem tego serwisu.
W przypadku braku posiadania przez Wykonawcę prac podpisu elektronicznego dokumenty operatu technicznego mogą mieć postać dokumentów podpisanych i zeskanowanych, które zostaną uznane jako utworzone cyfrowo i przekazane w oryginale.
Należy jednak pamiętać, aby dokumenty składowe operatu technicznego przygotować zgodnie z wytycznymi zawartymi na epodgik.pl - link „zasady zgłaszania prac w technologii iGEOMAP/ePODGiK”.
W przypadku braku adresu e-mail na pierwszej stronie operatu oraz braku informacji o zgodzie na dostarczanie dokumentów poprzez ePODGiK/email może to skutkować koniecznością korespondencji tradycyjnej.
Dodatkowo, na czas obecnej sytuacji, w celu usprawnienia obsługi wniosków:
- do przekazywanych w serwisie plików powinien być zamieszczony plik - wypełniony wniosek o uwierzytelnienie dokumentów, jeżeli takowe będzie potrzebne,
- dla prac, których wynikiem jest mapa inwentaryzacji powykonawczej/mapa do celów projektowych operat musi zawierać wzór naklejki - opisu mapy (także w spisie dokumentów),
- dla prac, których wynikiem jest mapa prawna operat techniczny operat musi zawierać jej kopię (dokumentu wynikowego opracowania),
- w przypadku gdy zakres docelowej mapy dc. projektowych jest inny niż zakres prac przesyłając operat techniczny należy dołączyć plik – cyfrowy zakres mapy, jeżeli ma on być nadrukowany.

W najbliższych dniach zostanie zamieszczona informacja dotycząca zasad uwierzytelniania dokumentacji wynikowej prac geodezyjnych.
Marcin Sosiński
geodeta powiatowy

Zamawianie wydruku mapy według stanu archiwalnego w Wołominie 2020-03-16

W dniu 16 marca 2020r. w serwisie wolominski.e-mapa.net została uruchomiona nowa usługa, umożliwiająca obywatelom zamawianie przez internet wydruków map zasadniczych wg stanu archiwalnego. Mapy uzyskuje się w postaci plików PDF, o parametrach (format papieru, kolorystyka) zadeklarowanych przez zamawiających. Link do pliku z przygotowaną mapą przesyłany jest użytkownikowi e-mailem po dokonaniu stosownej opłaty, co realizuje się z wykorzystaniem mechanizmów płatności internetowych.Usługa dostępna jest 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę, a czas oczekiwania na mapę wynosi na ogół kilkanaście minut. Opłaty wynikają z rozporządzenia Ustawy Prawo Geodezyjne i Kartograficzne.


Rezerwacja numerów działek przy pracach geodezyjnych w systemie ePODGIK 2020-02-07
W dniu 7 lutego 2020 r. w powiecie wołomińskim uruchomiono w ePODGIK dla wykonawców geodezyjnych funkcjonalności rezerwowania numerów działek przy pracach geodezyjnych obejmujących podziały nieruchomości. Panel rezerwacji jest widoczny dla zarejestrowanych i opłaconych zgłoszeń prac geodezyjnych w sekcji "Informacje o pracy geodezyjnej" pod pozycją Rezerwuj numery działek nad wykazem materiałów. Zarezerwowane numery są automatycznie przekazywane do bazy EGiB. Uruchomienie takiej funkcjonalności i integracja z serwisem ePODGIK była możliwe dzięki wdrożeniu w powiecie wołomińskim technologii e-property do prowadzenia bazy EGiB.

Narady koordynacyjne usytuowania sieci uzbrojenia terenu w technologii iGeoMap/ePODGIK od dnia 9 września 2019r 2019-08-28

W związku z Zarządzeniem Nr 185/2019 Starosty Wołomińskiego, z dnia 26 sierpnia 2019r., „w sprawie wyznaczenia sposobu przeprowadzania narad koordynacyjnych usytuowania sieci uzbrojenia terenu”, informujemy, że od dnia 09 września 2019r. narady koordynacyjne usytuowania sieci uzbrojenia terenu, przeprowadzane będą wyłącznie za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej z wykorzystaniem usługi iGeoZUD w technologii iGeoMap/ePODGIK.

Zainteresowanych funkcjonowaniem nowej technologii, Starosta Wołomiński zaprasza na prezentację/szkolenie, przygotowane przez pracowników firmy GEO-SYSTEM Sp. z o. o., które odbędzie się 04 września 2019r., w godzinach 1000 – 1200 na sali konferencyjnej w budynku przy ul. Prądzyńskiego 3.


2019-06-19
2019-06-18 - Prace serwisowe w ePODGiKu
Szanowni Państwo,
w dniu 28 czerwca 2019 o godzinie 15:00 rozpoczynamy prace serwisowe na serwerze ePODGiK. W związku z tym serwis internetowy www.epodgik.pl będzie niedostępny. Planujemy zakończyć niezbędne czynności techniczne do dnia 1 lipca 2019, do godziny 11:00. W tym czasie nie będą mogli Państwo zalogować się do serwisu ePODGiK. W powiatowych portalach mapowych nie będą mogli Państwo zgłaszać prac geodezyjnych, wniosków ZUDP, zamawiać wydruków map, materiałów dodatkowych, danych w formacie GML czy wypisów z rejestru gruntów z wykorzystaniem profilu zaufanego. Pozostałe funkcjonalności portali mapowych pozostaną bez zmian.
Jeżeli planują Państwo uzyskać za pomocą serwisu ePODGiK niezbędne dane, to prosimy wziąć pod uwagę niedostępność serwisu we wskazanym powyżej terminie (nie będzie możliwości pobrania materiałów). Z uwagi na możliwość wystąpienia "dużej kolejki" w przetwarzaniu prac w dniu 28 czerwca 2019 prosimy o wcześniejsze zgłoszenie pilnych prac geodezyjnych.
Uprzejmie przepraszamy za utrudnienia.

2019-06-06 - Modernizacja ewidencji gruntów w gminie Radzymin
W związku z rozpoczynającymi się 6 czerwca 2019 pracami związanymi z modernizacją ewidencji gruntów w gminie Radzymin, w obrębach:

MODERNIZACJA EWIDENCJI GRUNTÓW W GMINIE RADZYMIN 2019-06-06

W związku z pracami związanymi z modernizacją obrębów:
1. 0002 - Borki,
2. 0015 - Ruda,
osoby wykonujące opracowania prawne - podziały, ustalenia granic, rozgraniczenia, rozpoczęte lub zgłoszone na w/w obrębach należy koordynować z firmą wykonującą modernizację:

Firma: Geodeta Uprawniony Krystyna Gajowniczek
Pośrednictwo w Obrocie Nieruchomościami

Geodeta: Krystyna Gajowniczek
tel. 501 591 377

e-mail: krgajowniczek@wp.pl

data rozpoczęcia: 06-06-2019r.
planowane zakończenie: 31-12-2019r

Czasowe wstrzymania zgłaszania prac geodezyjnych 2018-12-27
W związku ze zmianą cennika za udostępnianie materiałów państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego: Obwieszczenie Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 31 października 2018 r. w sprawie ogłoszenia obowiązujących w 2019 r. stawek opłat za udostępnianie materiałów państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego zgłaszanie prac geodezyjnych zostanie chwilowo wstrzymane 28 grudnia 2018 r. o godzinie 16:00. Ponowne uruchomienie planowane jest w dniu 2 stycznia 2019 r. już z nowym cennikiem.

MODERNIZACJA EWIDENCJI GRUNTÓW W GMINIE RADZYMIN 2018-12-10

W związku z pracami związanymi z modernizacją obrębów:
1. 0002 - Cegielnia,
2. 0005 - Stary Dybów,
3. 0007 - Emilianów,
4. 0018 - Słupno,
5. 0023 - Zwierzyniec,
w gminie Radzymin
osoby wykonujące opracowania prawne na w/w obrębach prosimy o kontakt z firmą:

ULP Spółka z o.o.
ul. Noniewicza 85F lok. 3,
16-400 Suwałki,
tel. 605 907 700

w celu uzgodnienia danych dotyczących granic

Remont w PODGiK w dniach 12-14.09.2018r 2018-09-07
Informujemy, że z powodu planowanego remontu PODGiK w dniach 12-14.09.2018r będzie funkcjonował w ograniczonym zakresie.

Mapa zasadnicza w powiecie wołomińskim dostępna on-line 2018-03-23
Informujemy, że od dnia 23 marca 2018r. Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Wołominie udostępnia w trybie niepublicznym usługę sieciową WMS dla danych mapy zasadniczej w portalu mapowym dostępnym pod adresem www.wolominski.e-mapa.net

Katalog wytycznych dotyczących prawa geodezyjnego opublikowany przez GUGiK 2018-01-05
Katalog wytycznych w zakresie wyjaśnienia niektórych wątpliwości związanych ze stosowaniem przepisów prawa w dziedzinie geodezji i kartografii dostępny jest na stronie www.gugik.gov.pl

INFORMACJA - USTALENIE GRANIC PRZY MAPIE DO CELÓW PROJEKTOWYCH 2017-08-16
W związku z częstymi pytaniami dotyczącymi interpretacji § 79, ust. 5 i 6, rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i administracji z dnia 9 listopada 2011r., w sprawie standardów technicznych wykonywania geodezyjnych pomiarów… (Dz. U. z 2011r., Nr 263, poz. 1572), tj. dotyczącymi, informuję, że zalecana jest następująca procedura przy zgłoszeniu o asortymencie „mapa do celów projektowych”:

1. W trakcie wykonywanych czynności geodeta uprawniony stwierdza zaistnienie przesłanki wynikającej z § 79, ust. 5 w/w rozporządzenia.

2. Wstrzymuje wykonywanie mapy do celów projektowych.

3. Zgłasza, na podstawie § 79, ust. 6, opracowanie dotyczące „ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych”

4. Wykonuje czynności związane z ustaleniem granic.

5. Przekazuje do PODGiK operat zawierający dokumenty związane z ustaleniem granic ewidencyjnych - aktualizowanie bazy danych EGiB

6. Podejmuje prace związane z „mapą do celów projektowych”

7. Przekazuje do PODGiK operat - aktualizowanie baz danych BDOT i GESUT (w razie konieczności EGiB) – materiałem dla Zamawiającego „mapa do celów projektowych” z przedmiotową granicą działki, określoną z wymaganą dokładnością.


Funkcjonalności iGeoMap w powiatowym portalu mapowym 2017-04-28
W dniu 27 kwietnia 2017r. w miejsce działającego do niedawana apletu Javy iGeoMap uruchomiono jego funkcjonalności w postaci dedykowanego modułu iGeoMap umieszczonego w powiatowych portalach mapowych. Dostęp do funkcjonalności można włączyć na pasku narzędziowym klikając na pozycji "Portal ogólny", co da możliwość przełączenia na "Portal geodezyjny - iGeoMap" jak przestawiono to na poniższym rysunku.Uaktywnienie portalu iGeoMap skutkuje pojawieniem sie dodatkowych funkcji specjalistycznych związanych z obsługą prac geodezyjnych. Zestaw tych funkcji zawiera obecnie: zgłoszenie pracy geodezyjnej oraz wyszukiwanie punktów osnowy. Będzie się on zmieniał wraz z upływem czasu. Pozycja "Zgłoszenie pracy geodezyjnej", której uruchomienie startuje bezpośrednio od utworzenia markera, a po jego zatwierdzeniu przechodzi automatyczne do edycji parametrów pracy. Stary sposób zgłaszania związany z markerem przez "Wyślij zakres do ODGIK" pozostał niezmieniony.Domyślnie portal startuje z wybraną opcją "Portal ogólny", a przy kolejnych odwiedzinach następuje automatyczne zapamiętywanie, która wersja portalu była ostatnio wybrana przez użytkownika i następne uruchomienie wystartuje portal w tej zapamiętanej wersji. Pozostałe zmiany wprowadzone zmiany, to: <
zmiana lokalizacji przycisku "Drzewko warstw" - teraz jest to pierwsza ikona na pasku
zastąpienie przycisku "Zgłoś uwagi" nową ikoną

Od 16 kwietnia 2017r. obsługa prac tylko przez portal wolominski.e-mapa.net 2017-04-06
Niniejszym informujemy, że od 16 kwietnia 2017r. zostanie wyłączone funkcjonowanie apletu iGeoMap, za pomocą którego mieliście Państwo dostęp do danych powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego. Wszystkie dotychczasowe funkcjonalności apletu iGeoMap są już dostępne w portalu mapowym www.wolominski.e-mapa.net i w związku z tym prosimy Państwa o rozpoczęcie korzystania z tego właśnie portalu. W przypadku problemów lub wątpliwości jesteśmy do Państwa dyspozycji. Wyłączenie iGeoMap podyktowane jest zaprzestaniem obsługiwania apletów Javy przez kolejnych producentów przeglądarek internetowych.

INFORMACJA GEODETY POWIATOWEGO GP.1711.7.2015 2015-12-22
Informacja w sprawie wchodzących w życie z dniem 11 stycznia 2016 r. przepisów Rozporządzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji z 6 listopada 2015 r. zmieniających rozporządzenie w sprawie ewidencji gruntów i budynków ( Dz.U.2015 poz. 2109).

zobacz skan pisma

INFORMACJA GEODETY POWIATOWEGO GP.1711.5.2015 2015-12-14
Informacja w sprawie obowiązujących od 8 grudnia przepisów Rozporządzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji z 21 października 2015 r.w sprawie powiatowej bazy GESUT i krajowej bazy GESUT (Dz.U.2015 poz. 1938) oraz wchodzących w życie z dniem 18 grudnia przepisów Rozporządzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji z 2 listopada 2015 r. w sprawie bazy danych obiektów topograficznych i mapy zasadniczej (Dz.U.2015 poz 2028).

zobacz skan pisma

WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE KOMPLETOWANIA OPERATÓW GEODEZYJNYCH 2015-06-07
W zakładce "dokumenty do pobrania" zostały zamieszczone w plikach "pdf" oraz "doc" wskazówki dotyczące kompletowania operatów geodezyjnych.

SPOTKANIE WYKONAWCÓW PRAC GEODEZYJNYCH ZE STAROSTĄ POWIATU WOŁOMIŃSKIEGO 2015-05-18
W dniu 1 czerwca 2015r. (poniedziałek), o godzinie 11:00 odbędzie się spotkanie Wykonawców prac geodezyjnych ze Starostą Powiatu Wołomińskiego. Spotkanie odbędzie się na „Sali Konferencyjnej” w budynku starostwa przy ulicy Prądzyńskiego 3.

PRZYKŁADOWY ARKUSZ DANYCH BUDYNKOWYCH I WYKAZ ZMIAN DANYCH BUDYNKOWYCH 2015-04-01
W związku ze zgłaszanymi wątpliwościami i problemami dotyczącymi sporządzania dokumentacji dla potrzeb ewidencji gruntów i budynków w zakresie danych ewidencyjnych budynków przedstawiam w załączeniu przykładowy arkusz danych ewidencyjnych oraz przykładowy wykaz zmian danych ewidencyjnych dotyczący tych danych.
Zwracam jednocześnie uwagę, że część z podawanych w arkuszach danych ewidencyjnych danych posiada zamkniętą listę ich dopuszczalnych wartości oraz formatów opisanych w Rozporządzeniu Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 29 listopada 2013 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie ewidencji gruntów i budynków (Dz. U. 2013 poz. 1551).

Propozycja arkusza danych oraz wykazu zmian danych ewidencyjnych dostępne są w zakładce „dokumenty do pobrania” na stronie www.geodezja.wolomin.pl.

zobacz skan pisma

PRZEKAZYWANIE WYNIKÓW PRAC GEODEZYJNYCH DO PODGiK 2015-03-06
Dla potrzeb przekazywania plików z wynikami prac geodezyjnych na potrzeby aktualizowania mapy zasadniczej uruchomiony został odrębny adres e-mail:

kartowanie@powiat-wolominski.pl

Proszę na powyższy adres kierować wyłącznie pliki/katalogi zawierające wyniki prac geodezyjnych do zgłoszonych robót. W celu zachowania porządku przekazywane informacje proszę umieszczać w plikach/katalogach których nazwa jest numerem zgłoszonej roboty - czyli np.:

6640.5527.2015

ZWIĘKSZENIE LICZBY DOSTĘPNYCH BANKÓW W USŁUDZE -PayByNet- 2015-02-12
ANKIETA
Trwają obecnie rozmowy z firmą KIR, świadczącą usługę PayByNet do obsługi płatności w serwisie zgłoszeń internetowych, dotyczące zwiększenia liczby dostępnych banków. W rozmowach tych chcemy położyć szczególny nacisk na podpisanie umów między firmą KIR a bankami w których posiadają konta użytkownicy naszego serwisu. W tym celu zwracam się z prośbą o przesłanie informacji dotyczącej nazwy banku który Państwa zdaniem powinien znaleźć się na liście obsługiwanych przez PayByNet. Informację proszę kierować na adres:

1. podgik@powiat-wolominski.pl (z dopiskiem w tytule Bank)

2. bezpośrednio do pracowników obsługi interesanta lub naczelnika PODGiK w Wołominie

Ze względu na charakter sprawy proszę potraktować ją jako pilną i w/w informację przekazać do 20.02.2015r. Zebrane w ankiecie informacje zostaną wykorzystane wyłącznie we wskazanym celu i po wykorzystaniu zostaną usunięte.

INFORMACJA GEODETY POWIATOWEGO GP.6641.1.1.2015 2015-01-16
Informacja w sprawie zmian w przekazywaniu danych w obiektach ewidencji gruntów i budynków w związku ze zmianami na podstawie Rozporządzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 29 listopada 2013 r. zmieniającego rozporządzenie w w sprawie ewidencji gruntów i budynków.

zobacz skan pisma

INFORMACJA GEODETY POWIATOWEGO GP.6641.36.2014 2014-12-09
W związku z zapisami art. 12b ust 7 ustawy z dnia 17 maja 1989r Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U. 2010 Nr 193 poz 1287 ze zm) przypominam, że wykonawca prac geodezyjnych ma prawo ustosunkować się do wyników protokołu weryfikacji w terminie do 14 dni od daty jego otrzymania.

W przypadku przekroczenia terminu na zajęcie stanowiska – tj. 14 dni od daty otrzymania protokołu brak jest podstaw dla przeprowadzenia czynności powtórnej weryfikacji wyników złożonego opracowania.

zobacz skan pisma

PRZERWA W DZIAŁANIU IGEOMAP 2014-08-28
W związku z pracami serwisowymi w okresie od 29 sierpnia od godz. 16:00 do 1 września do godz. 10:00 nastąpi przerwa techniczna w obsłudze zgłaszanych internetowo, prac geodezyjnych w Powiatowym Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Wołominie. Przepraszamy za utrudnienia.

SPOTKANIE W SPRAWIE NOWYCH PRZEPISÓW W GEODEZJI 2014-07-22
W dniu 23.07.2014r. (środa), o godzinie 12:00 Geodeta Powiatowy zaprasza wszystkich zainteresowanych Wykonawców prac geodezyjnych na spotkanie w sprawie omówienia zmian w funkcjonowaniu zasobu geodezyjnego w Wołominie, wynikających ze zmiany ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne oraz przepisów wykonawczych. Spotkanie odbędzie się na „Sali Konferencyjnej” w budynku starostwa przy ulicy Prądzyńskiego 3.

URUCHOMIENIE SYSTEMU ELEKTRONICZNEGO ZGŁASZANIA PRAC GEODEZYJNYCH 2014-07-22
W dniu 23.07.2014r. (środa), o godzinie 8:00 uruchomiony zostanie system elektronicznego zgłaszania prac geodezyjnych za pośrednictwem serwisu ePODGiK. W związku z koniecznością pobrania opłaty za materiały przed ich udostępnieniem (ustawa z dnia 5 czerwca 2014r., o zmianie ustawy – Prawo geodezyjne i kartograficzne oraz ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji), niezbędne stało się umożliwienie dokonywania płatności elektronicznych „czasu rzeczywistego”, co realizowane będzie za pośrednictwem usługi PayByNet, Krajowej Izby Rozliczeniowej S.A. (KIR S.A.)

Wysokość opłaty Prowizja dla KIR S.A.

do 100,00 zł 0,99 zł
100,01 – 300,00 zł 1,99 zł
300,01 – 1000,00 zł 2,99 zł
1000,01 – 5000,00 zł 4,99 zł
5000,01 – 10000,00 zł 9,99 zł

Uruchomienie serwisu po tak długiej przerwie może spowodować jego zblokowanie przez nadmierną liczbę zgłaszanych prac. Dlatego uprasza się Wykonawców o rozłożenie w czasie procesu zgłaszania.  więcej

WSTRZYMANIE ZGŁASZANIA PRAC W PODGiK WOŁOMIN 2014-07-10
UWAGA
W związku z ogłoszeniem w dniu 04.07.2014r., tekstu ustawy z dnia 05 czerwca 2014r., o zmianie ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne oraz o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz. U. z 2014r., poz. 897), - radykalnej zmianie ulegają zasady udostępniania materiałów zasobu wykonawcom prac geodezyjnych i kartograficznych. Ustawa wchodzi w życie z dniem 12 lipca 2014r. (sobota!!!), dlatego, z przyczyn technicznych związanych z dostosowaniem do nowych uregulowań prawnych, system zgłaszania internetowego zostanie zawieszony 11 lipca (piątek) o godzinie 23:59 do czasu rozwiązania wszystkich problemów. Za powstałe, choć niezawinione przez nas utrudnienia, serdecznie przepraszamy.

TREŚĆ NOWYCH PRZEPISÓW OBOWIĄZUJĄCYCH OD 12 LIPCA 2014 2014-07-08

Ustawa z dnia 5 czerwca 2014 r. o zmianie ustawy – Prawo geodezyjne i kartograficzne oraz ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji - zobacz treść

Informacja Geodety Powiatowego ( nowelizacja przepisów Prawo geodezyjne ) 2014-07-08
Informacja Geodety Powiatowego w sprawie nowelizacji przepisów prawo geodezyjne i kartograficzne - zobacz treść

WNIOSEK O UDOSTĘPNIENIE MATERIAŁÓW PZGiK 2014-05-27
W ZAKŁADCE DOKUMENTY ZOSTAŁ DODANY WZÓR WNIOSKU O UDOSTĘPNIENIE MATERIAŁÓW PZGiK

TREŚĆ NOWYCH PRZEPISÓW OBOWIĄZUJĄCYCH OD STYCZNIA 2014 2014-01-04

Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 5 września 2013 r. w sprawie organizacji i trybu prowadzenia państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego - zobacz treść

Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 29 listopada 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ewidencji gruntów i budynków - zobacz treść

Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 2001 r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków.zobacz treść

Spotkanie w sprawie zmian w przepisach wykonawczych z zakresu geodezji 2013-12-23
INFORMACJA
Dnia 3 stycznia 2014 r. o godz. 14:00
na sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego ul. Prądzyńskiego 3 (Ip.) odbędzie się

spotkanie informacyjne

Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej
prowadzone przez Geodetę Powiatowego


dotyczące bieżących zmian w przepisach wykonawczych z zakresu geodezji i kartografii.

Do wzięcia udziału w spotkaniu zapraszam wszystkich geodetów wykonujących prace geodezyjne
na terenie
powiatu wołomińskiego.

ZMIANA GODZIN PRZYJĘĆ INTERESANTÓW W PODGIK 9 GRUDNIA 2013r 2013-12-04
W związku planowaną na 7-8 grudnia 2013 przebudową i zmianą organizacji pracy punktu obsługi interesanta w PODGiK w Wołominie informuję, że w dniu
9 grudnia (poniedziałek) interesanci przyjmowani będą od godziny 12:00.
Za powstałe utrudnienia przepraszamy.

INFORMACJA O ZGŁOSZONYCH "PRZETERMINOWANYCH" PRACACH GEODEZYJNYCH 2013-10-30
W związku § 6 rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa, z dnia 16 lipca 2001r., (dz. U. Nr 78, poz. 837) w sprawie zgłaszania prac geodezyjnych i kartograficznych, ewidencjonowania systemów i przechowywania kopii zabezpieczających bazy danych, a także ogólnych warunków umów o udostępnianie tych baz, przypominam Wykonawcom o konieczności „uporządkowania” spraw związanych ze zgłoszonymi pracami geodezyjnymi. W przypadku nie zajęcia stanowiska w powyższej sprawie do 30 listopada 2013r., zastaną zastosowane zapisy pkt 9.8, ppkt 2, zał. nr 1 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 19 lutego 2004r., (Dz. U. Nr 37, poz. 333) w sprawie wysokości opłat za czynności geodezyjne i kartograficzne oraz udzielenie informacji, a także za wykonywanie wyrysów i wypisów z operatu ewidencyjnego. Informacja o pracach do uzyskania w siedzibie PODGiK w Wołominie.

TREŚĆ PISMAUruchomienie GEO-MAP ver. 10 2013-09-19
Od 1 października 2013r. w powiecie wołomińskim zostanie wprowadzony system GEO-MAP w wersji 10.03. Od momentu wprowadzenia nowej wersji do odczytania wydawanych plików konieczny będzie GEO-MAP w wersji min. 10.00. Starsze wersje oprogramowania nie będą mogły przeczytać nowych plików. Szczegółowe informacje dotyczące nowej wersji GEO-MAP znajdą Państwo pod niniejszym linkiem.


SEZON URLOPOWY W PODGiK WOŁOMIN 2013-07-22
UWAGA!

Uprzejmie informujemy, że w związku z sezonem urlopowym,

w dniach od 22.07.2013r. do 16.09.2013r. ulegają zmianie

godziny przyjęć interesantów.

W tym okresie inspektorzy kontroli technicznej przyjmować będą:

- Poniedziałek od 10:00 do 12:00

- Wtorek - Czwartek od 9:00 do 12:00.

- Piątek - dzień bez przyjęć interesantów.


NOWY OBIEG DOKUMENTACJI W PODGiK WOŁOMIN 2013-04-09
ZALECENIE

W związku z wprowadzanymi z dniem dzisiejszym zmianami w obiegu dokumentacji w tutejszym Powiatowym Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej, przypominam, że wnioski o przyjęcie wyników prac geodezyjnych i kartograficznych do zasobu zgodnie z obowiązującymi z tego zakresu przepisami ogólnymi wynikającymi z ustawy z dnia 16 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (dalej kpa),oraz §7 ust 3 Rozporządzenia , składane wnioski posiadają określone wymogi formalne w zakresie zawartości tj.:

- dane wnioskującego podmiotu
- określenie rodzaju opracowania
- określenie lokalizacji opracowania (gmina, obręb, ew. działki)
- oznaczenie kancelaryjne opracowania
- określenie właściwego miejscowo organu prowadzącego zasób
- ilość jednostek do rozliczenia
- podpis osoby reprezentującej podmiot wnioskujący

W załączeniu do niniejszego pisma przedstawiam zalecany do stosowania wzór wniosku o przyjęcie dokumentacji do zasobu.

Mając na uwadze, że naliczane za wykonane opracowanie opłaty dotyczą naliczanej ryczałtowo całości materiałów niezbędnych do wykonania pracy, wskazane jest aby wniosek zawierał również informację o ilości i rodzaju materiałów dla zamawiającego (wnioskodawcy).

Zasady naliczania opłat za poszczególne rodzaje opracowań geodezyjnych oraz sposobu rozliczanie jednostek regulują przepisy Rozporządzenia.

Zalecenia Geodety Powiatowego w PODGiK Wołomin

Wzór wniosku o przyjęcie dokumentacji do zasobu w formacie -doc-

Wzór wniosku o przyjęcie dokumentacji do zasobu w formacie -pdf-

Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 12 lutego 2013 r. w sprawie bazy danych geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu, bazy danych obiektów topograficznych oraz mapy zasadniczej


INFORMACJA O SPOTKANIU GEODETÓW 2013-03-28
Geodeta Powiatowy

Starostwa Powiatowego w Wołominie

Zaprasza

wszystkich geodetów wykonujących prace geodezyjne na terenie powiatu

wołomińskiego na spotkanie, które odbędzie się dnia 4 kwietnia 2013 r. o godz.

15:00 na Sali Konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Wołominie


przy ul. Prądzyńskiego 3

w związku z planowanymi zmianami funkcjonowania Powiatowego Ośrodka

Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Wołominie.


Uruchomienie GEO-MAP ver. 10 2013-03-01
Z przyczyn technicznych uruchomienie GEO-MAP w wersji 10 od 4 marca 2013r nie będzie możliwe. Przepraszamy za utrudnienia. Prosimy o dostarczanie wyników prac we wcześniejszych wersjach GEO-MAP.

Uruchomienie GEO-MAP ver. 10 2013-02-20

Od 4 marca 2013r. w powiecie wołomińskim zostanie wprowadzony system GEO-MAP w wersji 10.02. Od momentu wprowadzenia nowej wersji do odczytania wydawanych plików konieczny będzie GEO-MAP w wersji min. 10.00. Starsze wersje oprogramowania nie będą mogły przeczytać nowych plików. Szczegółowe informacje dotyczące nowej wersji GEO-MAP znajdą Państwo pod niniejszym linkiem.


2013-01-27
UWAGA!

Uprzejmie informujemy, że w związku z sezonem urlopowym,

w dniach od 28.01.2013r. do 15.02.2013r. ulegają zmianie

godziny przyjęć interesantów.

W tym okresie inspektorzy kontroli technicznej przyjmować będą:

- w poniedziałki od 10:00 do 12:00

- od wtorku do czwartku od 12:00 do 14:00.

Jednocześnie przypominamy, że w piątki nie ma przyjęć interesantów.

Przerwa techniczna w PODGiK Wołomin 2013-01-25
W okresie od 25 stycznia od godz. 16:00 do 28 stycznia do godz. 12:00 nastąpi przerwa techniczna w obsłudze zgłaszanych internetowo, prac geodezyjnych w Powiatowym Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Wołominie. Przepraszamy za utrudnienia.

Nowe asortymenty przy zgłaszaniu prac geodezyjnych 2012-11-15

Przy internetowym zgłaszaniu prac geodezyjnych można od 15 listopada 2012r. korzystać z nowych asortymentów. Są to:

  • podział,
  • rozgraniczenie,
  • wznowienie znaków granicznych.

Asortymenty te wyodrębniono z funkcjonującego dotychczas asortymentu praca prawna, który nadal będzie wykorzystywany do prac, które nie kwalifikują się do wyodrębnionych asortymentów (tzn. podział, rozgraniczenie czy wznowienie znaków granicznych).

Wprowadzenie nowych asortymentów prac geodezyjnych jest częścią przygotowań, które poprzedzają wprowadzenie wersji 10 systemu GEO-MAP. O terminie wprowadzenia nowej wersji poinformujemy Państwa w najbliższym czasie.


Wyjaśnienia do rozporządzenia MSWiA z 9.11.2011r 2012-09-10
Wyjaśnienia‌ do‌ przepisów‌ rozporządzenia‌ Ministra‌ Spraw‌ Wewnętrznych‌ i‌ Administracji‌
z‌ dnia‌ 9‌ listopada‌ 2011
zobacz‌·treść

Proponowany skład operatów technicznych w PODGiK Wołomin 2012-06-27
Zgodnie z ustaleniami podczas spotkania geodetów 11 czerwca 2012r
zamieszczamy proponowany skład operatów technicznych:

Skład operatów technicznych

Zmiany w przepisach wykonawczych z zakresu geodezji i kartografii 2012-06-06
INFORMACJA
Dnia 11 czerwca 2012 r. o godz. 12 00
na sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego ul. Prądzyńskiego 3 (Ip.) odbędzie się

spotkanie informacyjne

Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej
prowadzone przez Geodetę Powiatowego


dotyczące bieżących zmian w przepisach wykonawczych z zakresu geodezji i kartografii.

Do wzięcia udziału w spotkaniu zapraszam wszystkich geodetów wykonujących prace geodezyjne
na terenie
powiatu wołomińskiego.

KONTROLA TECHNICZNA W PODGiK - SZKOLENIE W DNIU 8.03.2012r 2012-03-07
Z UWAGI NA ODBYWAJĄCE SIĘ SZKOLENIE W DNIU 08.03.2012R NIE BĘDZIE INSPEKTORÓW KONTROLI TECHNICZNEJ.
ZA ZAISTNIAŁE UTRUDNIENIA PRZEPRASZAMY.

KONTROLA TECHNICZNA W PODGiK - OKRES URLOPOWY 2011-12-29
Uprzejmie informujemy, że w związku z urlopami w dniach od 27.12.2011r do 15.02.2012r ulegają zmianie godziny przyjęć interesantów. W tym okresie inspektorzy kontroli technicznej przyjmować będą:
- w poniedziałki od 10 do 12

- od wtorku do czwartku od 9 do 12.

Za zaistniałe utrudnienia przepraszamy.

NOWE STANDARDY TECHNICZNE W GEODEZJI 2011-12-12
Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 9 listopada 2011 r. w sprawie standardów technicznych wykonywania geodezyjnych pomiarów sytuacyjnych i wysokościowych oraz opracowywania i przekazywania wyników tych pomiarów do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego - zobacz treść

iMPA w całym powiecie wołomińskim 2011-10-28
W dniu dzisiejszym trzy gminy: Jadów, Poświętne i Strachówka dołączyły do jednostek wykorzystujących system iMPA (internetowy Manager Punktów Adresowych). Dzięki temu cały powiat wołomiński (woj. mazowieckie) jako drugi w województwie mazowieckim posiada jednolitą numeryczną bazę adresową.
Portal powiatowy www.wolominski.e-mapa.net integruje i prezentuje na tle danych przestrzennych dane o adresach i ulicach pochodzące bezpośrednio ze wszystkich baz gminnych. Dodatkowo informacje o nowych adresach z poszczególnych gmin trafiają automatycznie do wskazanych komórek w starostwie powiatowym i innych instytucjach. Niezależnie każda z gmin wraz z wdrożonym oprogramowaniem iMPA uzyskała portal mapowy w technologii e-gmina: Dąbrówka, Jadów, Klembów, Kobyłka, Marki, Poświętne, Radzymin, Strachówka, Tłuszcz, Wołomin, Ząbki, Zielonka.

Błedy w wydawaniu danych opisowych z systemu GEO-MAP 2011-10-12
Z uwagi na aktualizację oprogramowania do prowadzenia części opisowej ewidencji gruntów wystąpią błędy w wydawaniu wypisów z rejestru gruntów pzez system IGEOMAP. Do czasu usunięcia usterki prosimy o odbieranie wypisów w Wydziale Geodezji.

ePODGiK Innowacyjną Usługą w konkursie Liderzy Innowacji 2009 2009-12-17
Usługa ePODGiK firmy GEO-SYSTEM Sp. z o.o. została laureatem mazowieckiej i krajowej edycji konkursu "Krajowi Liderzy Innowacji - 2009" w kategorii firma mikro.
Konkurs organizowany jest przez Fundację Rozwoju i Innowacji, a jego ideą jest propagowanie przedsięwzięć i inicjatyw o charakterze rozwojowym i innowacyjnym. Konkurs ma charakter otwarty i zasięg ogólnopolski.
Wyróżnienie to zbiegło się w czasie z niedawnym przekroczeniem 30 tys. prac geodezyjnych zgłoszonych z wykorzystaniem tej usługi.


Copyright (C) 2009 GEO-SYSTEM Sp. z o.o.
Ostatnia modyfikacja: 08 stycznia 2009